Dirvish

From TD-er's Wiki
Revision as of 10:44, 11 September 2011 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== /etc/dirvish/master.conf == ## Example dirvish master configuration file: bank: /storage/dirvish_bank image-default: %Y%m%d log: bzip2 index: bzip2 exclude: ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

/etc/dirvish/master.conf

## Example dirvish master configuration file:
bank:
    /storage/dirvish_bank
image-default: %Y%m%d
log: bzip2
index: bzip2
exclude:
    lost+found/
    core
    *~
    .nfs*
    dev/
    proc/
    tmp/
    mnt/
Runall:
    fileserver_data 22:00
    mailserver_data 22:00
#    mailserver_filesystem 22:00
expire-default: +15 days
expire-rule:
#    MIN HR  DOM MON    DOW STRFTIME_FMT
    *  *   *  *     1  +3 months
#    *  *   1-7 *     1  +1 year
#    *  *   1-7 1,4,7,10 1
    *  10-20 *  *     *  +4 days
#    *  *   *  *     2-7 +15 days

default.conf

De gebruikte config heeft de betreffende dirvish-bank in /storage/dirvish_bank/fileserver_data/ staan. Een dirvish-bank is een dirvish-bank, omdat er de file /dirvish/default.conf in staat met de volgende inhoud:

client: root@192.168.1.5
tree: /storage/networkdrive
xdev: 0
index: gzip

Voorbeeld na een paar weken aan dirvish-backup:

backupserver:/storage/dirvish_bank/fileserver_data# ls
20080203 20080224 20080304 20080307 20080310 20080313 20080316
20080210 20080302 20080305 20080308 20080311 20080314 dirvish
20080217 20080303 20080306 20080309 20080312 20080315

Met onder elke "datum-directory" de volgende structuur:

backupserver:/storage/dirvish_bank/fileserver_data# ls -l 20080203/
total 4636
-rw-r--r-- 1 root root 4718902 Feb 4 10:51 index.gz
-rw-r--r-- 1 root root   759 Feb 4 10:51 log
-rw-r--r-- 1 root root   842 Feb 4 10:51 summary
drwxrwxr-x 20 1017 users  4096 Jan 15 15:29 tree

Onder de directory "tree" is een volledige snapshot te vinden van de datastructuur van dat moment.

Dirvish-bank initialiseren

Om een vault te kunnen gebruiken moet deze eerst een keer aangemaakt worden. Dit doe je dmv het volgende commando:

dirvish --vault fileserver_data --init

N.B. Dit maakt een complete rsync backup van je data, dus kan een grotere netwerk/server belasting veroorzaken dan een normale backup.


cronjob

De cronjob om de backups te maken ziet er als volgt uit:

# m h dom mon dow  command
0 22 * * * /usr/sbin/dirvish-expire --quiet ; /usr/sbin/dirvish-runall --quiet

Automatisch inloggen via ssh op een andere machine

Genereer eerst een eigen ssh-identity.

ssh-keygen -t dsa

Eventueel kun je een passphrase opgeven, maar dat is in dit geval niet praktisch. Dit maakt de private id_dsa en public key id_dsa.pub aan in /root/.ssh/ Hierna kopieer je die key naar de andere machine (waarop je automatisch wilt inloggen):

ssh-copy-id -i id_dsa root@mail

Zorg wel dat de hostname mail bestaat en maak deze desnoods aan in de /etc/hosts Hierna kun je zonder een wachtwoord in te hoeven vullen, inloggen op de andere pc ("mail" in dit geval) Rsync en dergelijke hebben nu ook geen wachtwoord meer nodig.

Kopieren van Dirvish-vault

Ik heb een script geschreven wat op de CH3SNAS automatisch na het booten de backup-server kopieert naar zijn eigen schijven. Op de CH3SNAS heb ik met funplug eerst een Linux-distributie gezet.

Script kijkt wat de laatste lokale backup is, en haalt vervolgens alles wat nieuwer is van de backupserver (inclusief --link-dest)

#!/bin/sh
hostname=192.1.132.15
dirvishbank=/storage/dirvish_bank/
remote_dirvishbank=/storage/dirvish_bank/
expire_days=100
TODAY=`date +%Y%m%d` 
dobackup(){
 echo "Doing backup of $dirvishbank / $dirvishvault"
 cd /$dirvishbank/$dirvishvault/
 LATEST_LOCAL=`ls | tail -n 1`
 remote_allfiles=`ssh root@$hostname ls /storage/dirvish_bank/$dirvishvault/ --file-type | grep '/$' |sort -n |grep '[0-9]'` 
 for file in $remote_allfiles
  do remote_latest=$file
 done 
 remote_backups=`ssh root@$hostname ls /storage/dirvish_bank/$dirvishvault/ --file-type | grep '/$' |sort -n |grep '[0-9]' |grep -B 26 $remote_latest |grep
 todo=`echo $remote_backups $LATEST_LOCAL/ |xargs -n 1 echo|sort -n | uniq |grep -A 26 $LATEST_LOCAL/ |grep -v $LATEST_LOCAL/`
 for ARG in $todo
  do echo "Transferring $dirvishvault using $LATEST_LOCAL as link-dest, processing $ARG"
  rsync -e 'ssh -ax -c blowfish' -vrltH --delete -pgo --stats -D --numeric-ids -x --link-dest=/$dirvishbank/$dirvishvault/$LATEST_LOCAL root@$hostname:$remote_dirvishbank/$dirvish
  LATEST_LOCAL=$ARG
 done
}
dirvishvault=system_files/
dobackup
dirvishvault=mailserver_data/
dobackup
dirvishvault=tekensysteem_data/
dobackup
dirvishvault=fileserver_data/
dobackup

Er is geen dirvish-expire op de CH3NAS (eventueel een keer kijken naar waarom dat (een perl-script) niet werkt). Oude backups (meer dan 100 dagen) verwijderen met:

find /storage/dirvish_bank/VAULT  -maxdepth 1 -mtime +100 -type d -exec rm -r {} \;

Op dit moment 2 schijven in de CH3NAS, eenmaal 500 en eenmaal 300G:

# df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
rootfs          9.7M   7.2M   2.0M 78% /
/dev/root         9.7M   7.2M   2.0M 78% /
/dev/sda2        457.5G  132.8G  324.7G 29% /mnt/HD_a2
/dev/sdb2        292.4G  191.2G  101.2G 65% /mnt/HD_b2
/dev/sda4        486.2M   9.0k  486.2M  0% /mnt/HD_a4
/dev/sdb4        486.2M   5.0k  486.2M  0% /mnt/HD_b4

In /storage/dirvish_bank staan symlinks, zodat alle backups van de dirvish-backups uniform te benaderen zijn:

/storage/dirvish_bank # ls -l
lrwxrwxrwx  1 root   root      38 Jan 26 13:37 fileserver_data -> /mnt/HD_a2/dirvishbank/fileserver_data
lrwxrwxrwx  1 root   root      46 Jan 26 13:37 fileserver_installation -> /mnt/HD_b2/dirvishbank/fileserver_installation
lrwxrwxrwx  1 root   root      38 Jan 26 13:37 mailserver_data -> /mnt/HD_b2/dirvishbank/mailserver_data
lrwxrwxrwx  1 root   root      46 Jan 26 13:37 mailserver_installation -> /mnt/HD_b2/dirvishbank/mailserver_installation
lrwxrwxrwx  1 root   root      36 Jan 28 13:30 system_files -> /mnt/HD_a2/dirvishbank/system_files/

fileserver_data en system_files komen dus op de schijf van 500, de rest op de 300G.

Links